Algemene voorwaarden

Voorwaarden en condities van huurovereenkomst producten


1. Start en Product
De leenperiode zal aanvangen op de datum waarop de ontvanger deze overeenkomst tekent en/of de datum
waarop het product is ontvangen door of afgeleverd is bij de ontvanger en loopt tot …... Elke verwijzing naar
‘product’ betreft ook de accessoires die bij het product zijn meegeleverd.

2. Gebruik
Het product staat te allen tijde onder beheer van de ontvanger vanaf het moment van ontvangst of levering. De
ontvanger draagt er zorg voor dat het product wordt gebruikt in overeenstemming met de instructies van Flexxes en
niet wordt gebruikt voor elk ander doel waarvoor het niet is ontworpen of redelijkerwijze geschikt is. Het product zal
op geen enkele wijze worden gemodificeerd of aangesloten worden op enig apparaat anders dan de producten die
goedgekeurd of aanbevolen zijn door Flexxes . De ontvanger alleen is verantwoordelijk voor het verkrijgen en
handhaven van elke noodzakelijke vergunning voor het gebruiken van het product. In het geval het product niet
naar behoren functioneert, zal de ontvanger Flexxes hierover zo snel als redelijkerwijs mogelijk is informeren

3. Verzekering
De ontvanger zal het product verzekeren tegen verlies of schade en risico van derden (vanaf de datum van levering
van het product)

4. Locatie geen verkoop etc.
De ontvanger zal het product niet verplaatsen van de locatie zoals aan de achterzijde vermeld zonder schriftelijke
toestemming van Flexxes (die onthouden zou kunnen worden of verleend worden onder zulke condities waartoe
Flexxes in absolute discretie toe besluit). De ontvanger zal het product zelf in beheer houden op een veilige plaats
en zal het product aan niemand uitlenen of (onder) verhuren of op enigerlei wijze het bezit van het product delen.
De ontvanger zal Flexxes medewerkers toestaan het product op elk gewenst tijdstip te inspecteren onder
aankondiging bennen redelijke termijn. De ontvanger erkent dat Flexxes te allen tijde eigenaar blijft van het product
en mag onder geen enkele omstandigheid verkocht of gebruikt worden als onderpand. De ontvanger zal geen enkel
retentierecht creëren op het product.

5. Ophalen/retourneren van het product
De ontvanger stemt ermee in dat het ontvangen en leveren van het product de verantwoordelijkheid is van de
ontvanger tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zal Flexxes geen enkel product leveren of ophalen. Het
product moet voor retour beschikbaar zijn op de datum zoals schriftelijk aan de ontvanger is gemeld, tijdens
normale kantooruren, aan Flexxes 3e Kekerstraat 120, 1104VC Amsterdam. Als de ontvanger het product niet
beschikbaar stelt voor retour op de afgesproken datum, houdt Flexxes zich het recht voor de ontvanger te belasten
voor de hiervoor gemaakte kosten.
Het product dient te worden geretourneerd in dezelfde staat als dat het is geleverd (met uitzondering van normaal
gebruik en slijtage), inclusief alle accessoires.
De ontvanger gaat akkoord om uitsluitend een door Flexxes geautoriseerde installateur te gebruiken in het geval
een installatie en/of demontage service noodzakelijk is door de ontvanger.

6. Risico’s
Risico van verlies van of schade aan het product wordt overgedragen aan de ontvanger bij ontvangst of levering
van het product. De ontvanger zal Flexxes onmiddellijk informeren over enig verlies van of schade aan het
product terwijl in bezit van de ontvanger, hoe dan ook veroorzaakt. De ontvanger is aansprakelijk voor schade aan
het product die is ontstaan door aan hem toe te rekenen tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen uit
de overeenkomst. Alle schade, wordt vermoed daardoor te zijn ontstaan.

7. Aansprakelijkheid
De ontvanger zal Flexxes alle gemaakte kosten met betrekking tot claims en gerechtelijke stappen vergoeden met
betrekking tot persoonlijk letsel of dood van personen of verlies of schade van bezittingen als gevolg van het
gebruik of bezit van het product tenzij dergelijke claims het gevolg zijn van nalatigheid van Flexxes of haar
werknemers.

8. BTW
Alle bedragen die verschuldigd zijn aan Flexxes dienen onmiddellijk na ontvangst van de BTW factuur betaald te
worden.

9. Gevolg schade etc.
Flexxes accepteert geen verantwoordelijkheid voor welk verlies of schade dan ook als gevolg van het lenen van
het product, tenzij dit het gevolg is van nalatigheid of in gebreke blijven van Flexxes .

10. Beëindiging
Deze overeenkomst eindigt zonder opzegging maar naar keuze van Flexxes en de ontvanger zal de ontvanger
niet langer het product in bezit hebben met instemming van Flexxes in elk van de volgende omstandigheden:

  • wanprestatie door de ontvanger ten aanzien van een van de genoemde punten in deze overeenkomst
  • surséance van betaling
  • faillissement
  • curatele stelling

Beëindiging van deze overeenkomst hoe dan ook veroorzaakt is zonder enig voorbehoud op enig recht.

11. Publiciteit
De ontvanger bevestigt dat Flexxes de locatie zoals eerder gespecificeerd (tijdens normale kantoor uren met
redelijke aankondiging) om foto’s te maken van de locatie van het product, en de ontvanger gaat er mee akkoord
dat Flexxes deze foto’s en de naam van de ontvanger gebruikt in verkoop en marketing materiaal en
presentaties.

12. Jurisdictie
Op deze overeenkomst is in alle opzichten het Nederlands recht van toepassing.

13. Dealer
Hoewel het product te allen tijde eigendom blijft van Flexxes, kan de levering, installatie en/of demontage door
een dealer worden verzorgd. In dat geval wordt dealer bedoeld waar Flexxes staat vermeld.